Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door KRKA Belgium nv die deel uitmaakt van de Krka Groep (hierna 'Krka' genoemd). Krka staat in voor het beheer van, het toezicht op en de actualisering van de website van Krka vanuit Sint-Niklaas in België. De huidige websitepagina's zijn bedoeld om algemene informatie over Krka en haar producten te geven.

Gebruiksvoorwaarden

Door een pagina van de website van Krka te openen of te doorlopen, stemt u in met alle hierna vermelde beperkingen en gebruiksvoorwaarden. Gelieve geen gebruik te maken van deze website, als u het niet eens bent met alle gebruiksvoorwaarden. We raden u ook aan om onze website af en toe te bezoeken en daarbij zowel de van kracht zijnde Gebruiksvoorwaarden als de Privacyverklaring door te nemen, aangezien deze beide juridisch bindend zijn.

Krka beheert, controleert en actualiseert de website van Krka vanuit Novo mesto, Slovenië. De huidige webpagina's zijn bestemd voor internationaal gebruik. Krka garandeert geenszins dat de informatie die op de webpagina's geplaatst wordt, wereldwijd zal gelden, noch dat alle producten en diensten in elk land en in elke vorm en verpakking verkrijgbaar zullen zijn, noch dat overal dezelfde voorwaarden van kracht zullen zijn. Bij het openen en doorbladeren van de huidige webpagina's moeten gebruikers de in hun land geldende wettelijke voorschriften naleven.

De gegevens die op de webpagina's van Krka's geplaatst worden, zijn louter bedoeld ter informatie en kunnen niet als grondslag aangehaald worden voor het ontstaan van wettelijk bindende banden, noch voor de vaststelling van het bestaan van dergelijke banden, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders vermeld zou worden (bv. lancering van officiële aanbiedingen, promotiemateriaal, enz.).

De informatie die er over Krka, haar producten, diensten en effecten op de webpagina's van Krka geplaatst wordt, zal niet beschouwd kunnen worden als een aanbod van producten, diensten of effecten. De informatie over de producten en/of actieve stoffen die op de webpagina's van Krka vermeld wordt, is algemene informatie over het algemene productassortiment van Krka. Gelieve er nota van te nemen dat deze informatie niet als een aanbod wordt beschouwd, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders vermeld zou worden.

De vermelding van het product en/of de actieve stof op de webpagina's van Krka zal niet betekenen dat Krka het vermelde product en/of de vermelde actieve stof ook daadwerkelijk op de markt heeft gebracht of aangeboden heeft in het land waarvoor de webpaginabezoeker zich interesseert of vanwaar de webpaginabezoeker de pagina geopend heeft. Gelieve dan ook bij Krka of haar dochterondernemingen of vertegenwoordigingen in het buitenland na te gaan of Krka het product of de actieve stof waarin u geïnteresseerd bent, daadwerkelijk in uw land op de markt heeft gebracht en te koop aanbiedt.

 

 

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Om voor accurate informatie en up-to-date gegevens op haar pagina's te kunnen zorgen, heeft Krka haar webpagina's met de nodige zorgvuldigheid ontworpen en is de onderneming vast van plan om dat ook te blijven doen. Krka wijst echter elke verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie van de hand. Verder behoudt Krka zich eveneens het recht voor om de inhoud van de huidige webpagina's op eender welk moment te wijzigen, ongeacht de reden hiervoor en zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers van de pagina maken geheel op eigen risico gebruik van de gepubliceerde informatie. Krka en elke andere rechts- of natuurlijke persoon die meegewerkt heeft aan het ontwerp en de productie van de huidige webpagina's, wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eender welke schade van de hand, die er zou kunnen voortvloeien uit of die verband zou kunnen houden met de toegang, het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de informatie van actuele webpagina's en/of voor eender welke fouten of tekortkomingen die hun inhoud zou bevatten.

De informatie die op de website van Krka wordt verstrekt, is geenszins bedoeld als professioneel medisch advies, noch als instructies voor de behandeling van eender welke ziekte met de producten van Krka. Gelieve steeds een arts of apotheker te raadplegen, alvorens een product van Krka te gebruiken.

Het kan gebeuren dat een gebruiker van de webpagina's van Krka een reactie plaats door het posten van bepaalde informatie. Krka wijst alle verantwoordelijkheid hiervoor van de hand. Gelieve er bovendien nota van te nemen dat dergelijke informatie niet vertrouwelijk is en niet onder de auteursrechtelijke bescherming valt. Krka behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie in alle vrijheid te gebruiken en deze onbeperkt mee te delen aan derden zonder enige bronvermelding. Krka behoudt zich daarnaast eveneens het recht voor om ook (maar niet alleen) de ideeën, concepten, kennis, ervaring en technieken te gebruiken, die het voorwerp van dergelijke informatie uitmaken of die dergelijke informatie kan bevatten. Het staat Krka daarbij vrij om deze informatie geheel naar eigen goeddunken en voor eender welk doel te gebruiken.

Links naar andere websites

De huidige webpagina's bevatten ook informatie van derden en links naar websites van derden. Indien ons dat gepast lijkt, zullen we deze websites dienovereenkomstig kunnen markeren. Krka is niet vertrouwd met de inhoud van websites van derden en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de informatie die ze bevatten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie en afbeeldingen op de webpagina's van Krka zijn, voor zover wettelijk toegestaan, onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De documenten die er op deze webpagina's gepubliceerd worden, mogen alleen gereproduceerd worden voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden en alle voormelde kennisgevingen in verband met de bescherming van de auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten moeten daarbij gerespecteerd worden. De informatie die de huidige webpagina's bevat, mag niet gekopieerd, weergegeven, gedownload, gewijzigd, gereproduceerd of in eender welke andere vorm verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Krka. De merknamen en handelsmerken die op deze pagina's verschijnen, zijn geregistreerde handelsmerken van Krka of mogen door Krka gebruikt worden.

Privacyverklaring

Krka besteedt bijzondere zorg aan de bescherming van de veiligheid en privacy van de verzamelde informatie over haar webpaginagebruikers en hun persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen van de Republiek Slovenië. Voor meer informatie over de manier waarop deze informatie verzameld, bewaard, gebruikt en verspreid wordt, verwijzen we u graag naar onderstaande tekst.

U mag onze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens in te geven. Er zal u alleen gevraagd worden om uw persoonsgegevens in te voeren, als u een van onze producten of diensten wenst te bestellen.

We verzamelen persoonsgegevens uitsluitend, wanneer u ons deze bezorgt door u te registreren, door formulieren in te vullen of e-mails te versturen, in het kader van een bestelling van producten of diensten, het stellen van een vraag of het formuleren van een verzoek over bestelde materialen en soortgelijke situaties, wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens toe te sturen.

Naast de informatie die u ons toestuurt, verzamelen we ook informatie via cookies. Deze informatie kan de webpagina's bevatten, die aan onze website gelinkt zijn, de webpagina's die u vanuit onze website bezoekt, uw IP-adres en de duur van uw bezoek aan onze webpagina. We kunnen deze informatie gebruiken om u te identificeren, maar dat is niet wat we doen.

De gegevens en informatie die u ons toestuurt of die we via cookies verzamelen, kan voor de volgende doeleinden verwerkt worden: voor statistische doeleinden en voor het identificeren van demografische informatie over en interesses van websitegebruikers, maar alleen op een zodanige manier dat u niet geïdentificeerd kunt worden; om de oorzaak van eventuele problemen met onze server of het beheer van onze website te achterhalen; om u de door u gevraagde producten of diensten te bezorgen of voor andere zaken waarom u ons verzocht heeft of waarmee u ingestemd hebt, tenzij de wet ter zake iets anders zou voorschrijven.

Telkens wanneer uw persoonsgegevens aan externe partners worden doorgegeven om bestelde producten of diensten aan u te kunnen leveren of voor andere doeleinden waarvoor we met onze contractuele partners samenwerken en waarmee u ingestemd zou hebben, garanderen wij u dat onze contractuele partners de voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen naleven.

Uw persoonsgegevens zullen in handen van Krka zelf blijven. Ze zullen opgeslagen worden op door ons beheerde servers. Noch wij, noch onze zakenpartners zullen uw gegevens in welke vorm dan ook aan derden doorspelen, tenzij u ons daar toestemming voor gegeven zou hebben of wij daartoe verplicht zouden worden door juridische instanties.

Uw persoonsgegevens worden door Krka verwerkt in België en in Slovenië. Ze worden opgeslagen in Slovenië op door ons beheerde servers. Wij zullen erop toezien dat de bescherming van persoonsgegevens voldoet aan de wetgeving van de Europese Unie, Slovenië en België waar er informatie verzameld en verwerkt wordt.

De verwerking van bepaalde data kan door ons uitbesteed worden aan zakenpartners in Slovenië van wie wij garanderen dat zij beantwoorden aan de voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens in uw land. Noch Krka, noch onze zakenpartners zullen uw gegevens op eender welke manier aan derden doorspelen of naar een derde land overbrengen, tenzij wij daarvoor uw toestemming kregen of daartoe verplicht worden door gerechtelijke instanties.

Gelieve niet te aarzelen om contact met ons op te nemen in verband met het raadplegen, corrigeren, blokkeren of wissen van uw persoonsgegevens op het volgende adres:

KRKA Belgium, nv

Bedrijvencentrum Waasland

Industriepark-West 75

9100 Sint-Niklaas

 

E-mail: info.be@krka.biz

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer opgeslagen wordt, wanneer u een website voor het eerst bezoekt. Wanneer u diezelfde website dan achteraf opnieuw bezoekt, worden de door de cookie opgeslagen gegevens opgehaald en zal de website de cookie herkennen. Het doel van deze technologie en de aldus verzamelde informatie is om de websites en uw ervaring als gebruiker te verbeteren.

Krka maakt gebruik van sessiecookies en permanente cookies – die gedurende een bepaalde tijd op uw toestel bewaard worden, nadat u onze website verlaten hebt. De sessiecookies gebruiken we om het aantal bezoekers aan de website te tellen. De permanente cookies gebruiken we om uw contactgegevens op te slaan, zodat u het registratieformulier bij elk volgend bezoek aan onze website niet opnieuw hoeft in te geven. Verder maken we ook gebruik van permanente cookies die van andere websites afkomstig zijn, zoals met name cookies van YouTube, waardoor u bepaalde videocontent kunt bekijken, reclamecookies en Google Analytics-cookies die we gebruiken om meer te weten te komen over hoe u zich doorheen onze websites beweegt, welke inhoud voor u het meest interessant blijkt en hoelang u bij bepaalde content precies blijft stilstaan.

Via cookies verzamelde gegevens verwerken we alleen voor statistische doeleinden en voor het identificeren van demografische informatie over en interesses van websitegebruikers, zij het uitsluitend in geaggregeerde vorm, zodat u niet aan de hand van deze informatie geïdentificeerd kunt worden, alsook voor het analyseren van eventuele problemen met onze server en het beheer van onze website en om u te informeren over onze producten en diensten.

De meeste webbrowsers aanvaarden alle cookies. U kunt er echter op eender welk moment voor opteren om cookies te verwijderen of te weigeren. Als u cookies op uw toestel wenst te verwijderen of te weigeren, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voor meer informatie over hoe u cookies op uw webbrowser kunt controleren, verwijderen of weigeren, verwijzen wij u graag naar de volgende website: www.aboutcookies.org. Indien u Google Analytics wilt uitschakelen, surft u naar de website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Veiligheidsmaatregelen

Krka maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van door ons online verzamelde persoonsgegevens te verzekeren, maken we gebruik van datanetwerken die onder meer beschermd worden door een firewall en paswoordbeveiliging die aan de normen van onze sector voldoen. Ook bij de omgang met persoonsgegevens nemen we maatregelen die redelijkerwijs ontworpen weren om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel we niet kunnen garanderen dat er geen gegevens verloren, misbruikt, door onbevoegden geraadpleegd, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd zullen worden, doen we ons uiterste best om zulke spijtige voorvallen te voorkomen.

Contact

Mocht u problemen ervaren, vragen hebben of graag toegang willen tot uw persoonsgegevens om deze te raadplegen, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen, gelieve dan contact met ons op te nemen via: info.be@krka.biz.

Door de onafgebroken verdere evolutie van het internet, zien wij ons tot slot af en toe genoodzaakt om wijzigingen aan onze privacyverklaring aan te brengen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om dat, indien nodig, te doen.

Voor het laatst bijgewerkt in januari 2017