Letizen 10 mg, potahované tablety k vnitřnímu užití (Léčba alergie)

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

Letizen

10 mg

potahované tablety

cetirizini dihydrochloridum

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-                 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-                 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-                 Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.       Co je přípravek Letizen a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letizen užívat

3.       Jak se přípravek Letizen užívá

4.       Možné nežádoucí účinky

5.       Jak přípravek Letizen uchovávat

6.       Obsah balení a další informace

 

 

1.             Co je přípravek Letizen a k čemu se používá

 

Léčivou látkou přípravku Letizen je cetirizin-dihydrochlorid. Letizen je přípravek proti alergiím.

 

Letizen se u dospělých a dospívajících od 12 let věku používá ke:

-        zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,

-        zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2.             Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letizen užívat

 

Neužívejte přípravek Letizen

-                 jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);

-                 jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Letizen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste pacient s nedostatečností funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

 

Jestliže máte obtíže s vyprazdňováním močového měchýře (při stavech jako je poranění míchy nebo zvětšená prostata), poraďte se prosím se svým lékařem o užívání přípravku Letizen.

 

Pokud máte epilepsii nebo je u Vás riziko vzniku křečí, poraďte se se svým lékařem o užívání přípravku Letizen.

 

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Letizen několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

 

Děti

Použití přípravku Letizen se nedoporučuje u dětí do 12 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky.

 

Další léčivé přípravky a přípravek Letizen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Vzhledem k profilu cetirizinu se neočekávají žádné interakce s jinými léky.

 

Přípravek Letizen s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Letizen podáván těhotným ženám.

Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

 

Neužívejte Letizen během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Letizen v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete pozorovat, že současné užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém může dodatečně ovlivňovat Vaši pozornost a schopnost reakce.

 

Přípravek Letizen obsahuje monohydrát laktosy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

 

3.             Jak se přípravek Letizen užívá

 

Jak a kdy budete užívat přípravek Letizen?

 

Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) odlišné pokyny o používání přípravku Letizen. V takovém případě používejte Letizen přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Letizen může být pouze částečný.

 

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

 

Dospělí a dospívající starší 12 let:

10 mg (1 tableta) jednou denně.

 

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin:

Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin není možné tento přípravek podat, protože není možné zajistit podání nižší dávky. Pro pacienty s těžkou poruchou funkce ledvin je tento přípravek kontraindikován.

 

Pacienti s poruchou funkce jater:

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepisovanou dávku.

 

Pacienti s poruchou funkce jater a ledvin:

Pacientům, kteří mají zároveň poruchu funkce jater i poruchu funkce ledvin, může být podávána nižší dávka v závislosti na závažnosti onemocnění ledvin, a u dětí bude dávka také zvolena na základě tělesné hmotnosti; dávku určí lékař.

 

Pokud vnímáte účinek přípravku Letizen jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

 

Délka léčby:

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání potíží a je stanovena lékařem.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Letizen, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Letizen, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

 

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost (somnolence), strnulost (stupor), abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Letizen

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.             Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinek je velmi vzácný, ale pokud se u Vás vyskytne, musíte přestat užívat tyto tablety a ihned se poradit s lékařem:

-                 Závažná alergická reakce zahrnující vyrážku, svědění a horečku, otok hrdla, obličeje, očních víček nebo rtů. Tato reakce se může objevit brzy po prvním užití léku nebo se může rozvinout později.

 

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky.

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

-                 únava,

-                 závrať, bolest hlavy,

-                 bolest břicha, sucho v ústech, pocit na zvracení, průjem,

-                 ospalost,

-                 zánět hltanu, rýma.

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

-                 astenie (nadměrná únava), malátnost,

-                 parestezie (zvláštní pocity na kůži),

-                 rozrušení (neklid),

-                 svědění, vyrážka.

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

-                 tachykardie (zrychlená srdeční frekvence),

-                 edém (otok),

-                 alergická reakce (reakce z přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně),

-                 abnormální funkce jater,

-                 zvýšení tělesné hmotnosti,

-                 křeče,

-                 agrese, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,

-                 kopřivka.

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

-                 trombocytopenie (snížený počet krevních destiček),

-                 porucha akomodace (přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty), rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule,

-                 synkopa (mdloby), tremor (třes), změny chuti,

-                 tiky,

-                 problémy s močením,

-                 otok, fixní lékový exantém (lokalizovaná kožní vyrážka).

 

Frekvence nežádoucích účinků není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit):

-                 zvýšená chuť k jídlu,

-                 sebevražedné myšlenky,

-                 amnézie (ztráta paměti), zhoršení paměti,

-                 vertigo (pocit otáčení nebo pohybu),

-                 zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř).

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 

5.             Jak přípravek Letizen uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.             Obsah balení a další informace

 

Co přípravek Letizen obsahuje

-                 Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.

-                 Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry 33G28707 bílá (monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol, triacetin).

 

Jak přípravek Letizen vypadá a co obsahuje toto balení

Letizen jsou kulaté, bílé, slabě bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou, která není určena k rozlomení tablety.

Velikost balení: 20 nebo 50 potahovaných tablet

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29.10.2015

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!
Všechny rizika nebo nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem či lékarníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.