Стратегии

Стратегии

Стратегија за развој на Групацијата Крка од 2016 до 2020 година

 • Оддржување на минимум од 5% просечен годишен пораст во однос на квантитет
 • За да го осигураме предвидениот раст, покрај органскиот раст се стремиме и кон превземање на компании и склучување на договори за долгогодишни партнерства
 • Засилување на фармацевтско-хемиската дејност и во тие рамки зголемување на понудата на производи во трите клучни терапевтски области (кардиоваскуларни болести, болести на органите за варење и метаболизмот и болести на централниот нервен систем) со истовремено влегување во нови области (онкологија, антивирусни лекови, биосимиларни лекови).
 • Да овозможи новите производи на Крка да учествуваат со најмалку една третина во вкупната продажба
 • Примарен фокус кон европските и пазарите на централна Азија, со акцент врз клучните пазари (Словенија, Хрватска, Романија, Украина, Руска федерација, Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, Западна Европа).
 • Лансирање на портфолио на препарати на нашите клучни пазари како прв генерички лек
 • Засилување на конкурентската предност на нашето портфолио.
 • Зачувување на учество на вертикално интегрирани производи.
 • Подобрување на економичноста во сите домени
 • Зголемување на ефикасноста на трошоците на производите
 • Иновативен пристап кон подобрување на деловното работење