Dehinel® PLUS, tabletki dla psów (Przeciwpasożytnicze)

  • Informacja dla pacjenta

Charakterystyka produktu leczniczego

ULOTKA INFORMACYJNA

Dehinel Plus
(150 mg+144 mg+50 mg)/tabletkę, tabletki dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Dehinel Plus (150 mg+144 mg+50 mg)/tabletkę, tabletki dla psów

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

1 tabletka zawiera:
febantel 150 mg
pyrantelu embonian 144 mg
prazikwantel 50 mg

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Preparat przeznaczony jest do profilaktyki i leczenia inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych oraz tasiemców u psów. Jest skuteczny przeciw:
nicienie żołądkowo-jelitowe
Toxocara canis - formy dojrzałe i stadia larwalne
Toxascaris leonina - formy dojrzałe i stadia larwalne
Uncinaria stenocephala - formy dojrzałe i stadia larwalne
Ancylostoma caninum - formy dojrzałe i stadia larwalne
Trichuris vulpis - formy dojrzałe

tasiemce
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Diphylidium caninum
Taenia spp.
Multiceps multiceps
Mesocestoides spp.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie podawać sukom ciężarnym w dwóch pierwszych trymestrach ciąży.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies.

8. DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

Preparat należy podawać jednorazowo w dawce 1 tabletka na 10 kg m.c. (co odpowiada: febantel 15,0 mg na kg m.c., pyrantelu embonian 14,4 mg na kg m.c., prazikwantel 5,0 mg na kg m.c.), to jest:

szczenięta i małe psy
o masie ciała do 5 kg 0,5 tabletki
o masie ciała od 5 kg do 10 kg 1 tabletka
średnie psy
o masie ciała od 10 kg do 15 kg 1,5 tabletki
o masie ciała od 15 kg do 20 kg 2 tabletki
o masie ciała od 20 kg do 30 kg 3 tabletki
duże psy
o masie ciała od 30 kg do 40 kg 4 tabletki
o masie ciała od 40 kg do 50 kg 5 tabletek
o masie ciała od 50 kg do 60 kg 6 tabletek

Tabletkę należy umieścić głęboko w jamie ustnej na języku lub podać ukrytą w kawałku karmy (mięsa, wędliny lub sera).
Preparat należy podać natychmiast po zdiagnozowaniu inwazji. W przypadkach silnej inwazji dawkę można powtórzyć po dwu tygodniach.
W celach profilaktycznych zaleca się regularne podawanie preparatu 3- lub 4-krotnie w ciągu roku.
Preparat podaje się szczeniętom w wieku powyżej 3 tygodni po laboratoryjnym potwierdzeniu inwazji mieszanej. W przypadku glistnicy u szczeniąt preparat należy podać dwukrotnie w wieku 6 i 12 tygodni.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

10. OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Nie podawać preparatu jednocześnie z innymi lekami o działaniu cholinergicznym (np. lewamizol) oraz lekami wpływającymi na acetylocholinoesterazę (np. leki fosforoorganiczne).
Nie podawać z preparatami zawierającymi piperazynę ze względu na jej antagonistyczne działanie w stosunku do pyrantelu.
Po podaniu preparatu umyć ręce.
Lek można stosować u suk w okresie laktacji oraz w ostatnim trymestrze ciąży, nie należy natomiast podawać preparatu w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.

13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

28.06.2011

15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Dostępne opakowania
Blistry aluminiowe zawierające po 2 tabletki, pakowane w pudełka tekturowe po 2, 4, 6, 10, 20 i 100 tabletek. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

Aby uzyskać dostęp do informacji specjalistycznych, prosimy .

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
 

Zgłaszanie działań niepożądanych
Aby zgłosić działanie niepożądane, prosimy wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza formularza.