Briga o zaposlenima

Grupa Krka nudi zaposlenima zanimljiv rad u internacionalnom okruženju i mogućnost da se razvijaju i napreduju u poslu, u struci i u ličnoj sferi. Svi mi u Krki zajedno stvaramo kulturu uzajamnog poverenja, poštovanja, efikasne saradnje i timskog rada, što obuhvata permanentno učenje, kao i odgovoran i delotvoran rad.

Mi poštujemo pravne norme i pravila etičkog pristupa drugim ljudima i širem društvenom okruženju. Rad u Krki počiva na jednakim prilikama bez obzira na pol, rasu, boju kože, starost ili hendikep, veru, politička ili druga uverenja, članstvo u sindikatima, nacionalno ili socijalno poreklo, porodični status, imovinski status, seksualnu orijentaciju ili druge lične okolnosti.

Mnoge nagrade i priznanja koje je Krka dobila predstavljaju rezultat sistematskog rada u oblasti ljudskih resursa, u koji su uključeni i viši rukovodioci i rukovodioci pojedinih jedinica, kao i specijalističke službe i drugi partneri.

Novi zaposleni dolaze u Krku preko konkursa i oglasa na internetu, a Krka takođe sarađuje sa školama i fakultetima i organizuje prezentacije na sajmovima zapošljavanja.

Nove stručnjake pronalazimo i kroz programe stipendiranja. Veb sajt Krke ima opciju koja je uvek otvorena za prijavljivanje studenata i učenika.

Potreba da se najdarovitiji ljudi što ranije otkriju i usmere znači takođe da smo aktivni u širem društvenom okruženju. Krkine nagrade predstavljaju još jedan način za ohrabrivanje mladih ljudi da se uključe u kreativan i istraživački rad.

Broj zaposlenih 31. decembra (Engleski)