Novice

Družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2020. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1.534,9 milijona EUR, kar je 3 % več kot v letu 2019, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 288,9 milijona EUR in je bil glede na leto 2019 večji za 44,6 milijona EUR oziroma za 18 %, kar je prav tako največ doslej. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo v Krki dobro pripravljeni, da se lahko s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije zelo hitro prilagodimo spremenjenim in zahtevnim okoliščinam poslovanja. Letno poročilo za 2020 bo objavljeno v četrtek, 15. aprila 2021.

Pomembnejši podatki o poslovanju

 

Skupina Krka

Družba Krka

v tisoč EUR

2020

2019

Indeks 2020/19

2020

2019

Indeks 2020/19

Prihodki od prodaje

1.534.941

1.493.409

103

1.447.112

1.390.248

104

–od tega prihodki iz pogodb s kupci
izdelkov in storitev

1.529.959

1.489.080

103

1.222.011

1.195.677

102

Bruto dobiček

911.325

847.361

108

823.007

792.879

104

Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)

502.432

385.437

130

424.028

345.929

123

Dobiček iz poslovanja (EBIT)

390.744

274.195

143

338.882

263.852

128

Dobiček pred davkom (EBT)

338.992

284.368

119

297.831

283.511

105

Čisti dobiček

288.949

244.272

118

258.474

249.411

104

Stroški razvijanja

153.447

152.421

101

150.727

155.495

97

Naložbe

76.613

112.568

68

61.311

90.481

68

 
Kazalniki poslovanja

 

Skupina Krka

Družba Krka

 

2020

2019

2020

2019

Bruto dobiček v prihodkih od prodaje

59,4 %

56,7 %

56,9 %

57,0 %

EBITDA v prihodkih od prodaje

32,7 %

25,8 %

29,3 %

24,9 %

EBIT v prihodkih od prodaje

25,5 %

18,4 %

23,4 %

19,0 %

EBT v prihodkih od prodaje

22,1 %

19,0 %

20,6 %

20,4 %

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje

18,8 %

16,4 %

17,9 %

17,9 %

Donosnost kapitala (ROE)

16,9 %

15,2 %

15,0 %

15,5 %

Donosnost sredstev (ROA)

13,1 %

11,7 %

11,9 %

12,3 %

Obveznosti/kapital

0,276

0,310

0,232

0,280

Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje

10,0 %

10,2 %

10,4 %

11,2 %

 

Podatki v zgornjih tabelah za leto 2020 so nerevidirani. Vsi kazalniki poslovanja skupine Krka so boljši kot leto prej in najboljši v zadnjih petih letih.

 

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2020 ustvarili 1 milijardo 534,9 milijona EUR prodaje (prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev znašajo 1 milijardo 530 milijonov EUR, razliko pa predstavljajo prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje). Na podlagi pogodb s kupci
iz naslova prodaje izdelkov in storitev smo ustvarili 40,9 milijona EUR oziroma 3 % več kot v letu 2019. Količinska rast prodaje je bila 7-odstotna.

Rast prodaje je bila dosežena v prodajnih regijah Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa, Zahodna Evropa in Srednja Evropa. Povečali smo prodajo zdravil na recept in veterinarskih izdelkov.

V  skupini Krka smo prodali za 1 milijardo 300,6 milijona EUR zdravil na recept, kar je 4 % več kot v letu 2019. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na leto 2019 zmanjšala za 7 %, smo ustvarili 123,7 milijona EUR (8,1-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 10-odstotni rasti prodali za 75,9 milijona EUR (5-odstotni delež v skupni prodaji).  Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 29,8 milijona EUR, kar je 25 % manj kot v letu 2019 (1,9-odstotni delež v skupni prodaji).

Več v sporočilu za javnost