Skrb za zaposlene

V skupini Krka sposobnim delavcem ponujamo zanimivo delo v mednarodnem okolju ter razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja.  Enake možnosti za vse ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine so temelj našega delovanja.

Številne nagrade in priznanja so rezultat sistematičnega dela na kadrovskem področju, pri tem pa sodelujejo tako vodstvo podjetja in vsi vodje kot strokovne službe in ostali partnerji.

Nove delavce privabljamo v podjetje prek javnih razpisov in objav na spletnih straneh,  sodelujemo s šolami in fakultetami in se predstavljamo na kadrovskih sejmih.

Nove strokovnjake si zagotavljamo s štipendiranjem. Na Krkinih spletnih straneh je odprt stalen razpis, na katerega se lahko prijavijo študenti in dijaki.

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

Število zaposlenih na dan 31. 12.

  2016 2015 2014 2013 2012 Indeks 2016/2015
družba Krka v Sloveniji 4343 4292 4256 4190 4085 101
predstavništva družbe Krka zunaj Slovenije 546 506 482 438 410 107
družba Krka  4889  4798 4738 4628 4495 102
odvisne družbe zunaj Slovenije 5388 5151 5130 4764 4287 105
skupina Terme Krka 576 578 585 605 627 100
družba Farma GRS* 36 37 46 51  52  97
skupina Krka  10889  10564 10499  10048  9461  103

* Vključno z mikrodružbami, katerih ustanoviteljica je Farma GRS.