Skrb za zaposlene

Krka veliko vlaga v kakovost in zdravo življenje zaposlenih, kar potrjujejo tudi ugodnosti, ki so večje, kot jih predvideva panožna kolektivna pogodba. Vrste plačil, kot so plačila za nadure, dežurstva in pripravljenost na domu, prevoze na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, presegajo višino, ki jo določa zakon ali panožna kolektivna pogodba. Za dolgoročno socialno varnost že od leta 2001 vsem, ki so v Krki zaposleni več kot eno leto, plačujemo dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer največji zakonsko možni znesek.

Med zaposlenimi je 5 % invalidov. S preventivnimi ukrepi predvsem preprečujemo nastanek novih omejitev iz naslova invalidnosti. Poleg preventivne in kurativne skrbi za njihovo zdravje zagotavljamo, da lahko invalidi svoje delo nadaljujejo na delovnih mestih, ki so prilagojena njihovim zmožnostim za delo. Poskrbimo tudi za ustrezno prekvalifikacijo delavcev, ki svojega dela ne morejo več opravljati.

Za dobro zdravje in medsebojne odnose poskrbimo na raznovrstnih športnih in kulturnih dogodkih, organiziramo preventivne, rekreativne in družabne programe. Trim klub Krka organizira tedenske preventivne športne dejavnosti, ki se jih udeležuje več kot 850 zaposlenih. Imamo svoje počitniške zmogljivosti. Za letovanje lahko izkoristimo popuste in obročno odplačevanje. Letovanje s popusti omogočamo tudi Krkinim upokojencem. Za zaposlene organiziramo 7- in 10-dnevne programe preventivne zdravstvene rekreacije. Pomagamo tudi pri reševanju stanovanjske problematike, in sicer s stanovanjskimi krediti in z možnostjo najema Krkinega stanovanja.

Kulturno-umetniško društvo Krka združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev ter tako bogati kakovost življenja sodelavcev.

Druženje sodelavcev je pomemben del Krkine kulture. Srečujemo se na Krkinem dnevu - družabnem in športnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih priznanj, na novoletnih srečanjih po organizacijskih enotah in drugih druženjih (invalidov, krvodajalcev, gasilcev, športnikov idr.). Tradicionalno organiziramo tudi srečanje upokojenih krkašev.