Varnost in zdravje pri delu

Zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. V vse nove projekte in tehnologije vključujemo najnovejša dognanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Za vsa delovna mesta in tehnologije spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Tveganja periodično ocenjujemo, jih s primernimi varstvenimi ukrepi obvladujemo na sprejemljivi ravni in tako dolgoročno vplivamo na nenehno izboljševanje delovnih razmer.

V skrb za zdravje zaposlenih so vključeni vodje posameznih organizacijskih enot, osebni zdravnik, zdravnik specialist medicine dela ter Služba za varnost in zdravje pri delu. Za reševanje socialnih in zdravstvenih težav imamo po organizacijskih enotah organizirane bolniške time. Bolniška odsotnost se je od uvedbe projekta Medsebojni odnosi in bolniška odsotnost bistveno zmanjšala.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je vključen v integrirani sistem vodenja in smo ga nadgradili v skladu s standardom BS OHSAS 18001:2007.

Na ravni organizacijskih enot delujejo delovne skupine za varnost in zdravje pri delu, v katerih sodeluje tudi pooblaščeni strokovni delavec za to področje. Na ravni družbe deluje tim za varnost in zdravje pri delu in pripravlja ključne cilje in programe, ki jih potrjuje uprava. Januarja 2015 je uprava potrdila ključne cilje in programe za naslednje dvoletno obdobje.

Politika varnosti in zdravja pri delu pomeni zavezanost k:

 •  preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega stanja sodelavcev in zunanjih partnerjev,
 • določanju varnostnih ukrepov glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, zmanjšanju nevarnosti, izvedbe tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabe osebne varovalne opreme,
 • doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov za doseganje nenehnega zmanjševanja tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar,
 •  zagotavljanju varnega in prijaznega delovnega okolja glede na naravo dela, z uporabo ustrezne, brezhibne in ergonomske delovne opreme,
 •  izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov in razporejanju sodelavcev na taka dela, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju,
 •  periodičnemu spremljanju, merjenju, poročanju o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, vključno s cilji in programi za izboljšanje,
 •  izvajanju posebno nevarnih del le v skladu z navodili in pod ustreznim nadzorom odgovornih oseb,
 •  sprotnemu dopolnjevanju Izjave o varnosti glede na zakonske spremembe in spremembe v delovnih procesih,
 •  nenehnemu usposabljanju, dvigovanju zavesti vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu,
 •  spremljanju zakonodaje, tehničnih smernic in drugih zahtev na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu ter s primernim in pravočasnim uvajanjem teh zahtev v prakso,
 •  sodelovanju in seznanjanju sodelavcev, dobaviteljev, kupcev, institucij in drugih zainteresiranih javnosti z aktivnostmi Krke na področju varnosti in zdravja pri delu.

Oznaka Oddelka varovanja


V sklopu Službe za varnost in zdravje pri delu deluje tudi Oddelek varovanja, ki izvaja fizično in tehnično varovanje zaposlenih, obiskovalcev in tudi zunanjih izvajalcev v času dela v Krki, kakor tudi premoženja družbe.