Obvladovanje emisij

Odpadne vode

Vse odpadne vode na lokaciji Ločna v Novem mestu čistimo na lastni čistilni napravi, odpadne vode iz dislociranih obratov pa na centralnih komunalnih čistilnih napravah. Skupno količino enot obremenitve smo v primerjavi z letom 2015 ohranili skoraj na isti ravni. Dobro obvladovano področje čiščenja odpadnih vod smo nadgradili z ocenami nevarnosti posameznih učinkovin za vodno okolje, kar nam omogoča, da emisije v vodno okolje in morebitna tveganja zmanjšamo na sprejemljivo raven.

Odpadki

Naš ključni cilj na področju ravnanja z odpadki je nenehno izboljševanje razmerja med ločeno zbranimi odpadki za reciklažo in predelavo ter odloženimi odpadki. V letu 2016 smo nadaljevali pozitivni trend in povečali količino ločeno zbranih recikliranih odpadkov za 27 %. Na odlagališče smo odložili le 7,7 % vseh odpadkov. Z uvedbo aerobne stabilizacije odpadnega blata na čistilni napravi smo tudi v letu 2016 količino odpadnega blata zmanjšali za 3 %, čeprav je bila čistilna naprava zelo obremenjena. Takšne rezultate lahko dosegamo le z odgovornim delom vseh zaposlenih, zato je pomemben del naših aktivnosti tudi redno izobraževanje o ravnanju z odpadki.

Emisije v zrak

V Krki s filtracijo vstopnega zraka in z absolutno filtracijo zraka na vseh prašnih izpustih v zrak zagotavljamo popolno oziroma več kot 99,7-odstotno odstranitev vseh prašnih delcev. To pomeni, da v okolje spuščamo zrak z manj prašnimi delci, kot jih je v zraku, ki nas obdaja. Pri obvladovanju emisij nenehno sledimo najboljšim tehnologijam in najsodobnejšim smernicam ter upoštevamo zahteve okolijske zakonodaje.

Hrup

Z opremo s čim manjšimi emisijami hrupa, postavitvijo protihrupnih zaščit in ureditvijo električnega napajanja agregatov za hlajenje tovornih vozil zagotavljamo minimalne emisije hrupa v okolje. Vsi rezultati meritev so v skladu z zakonodajo.