Voda

Voda je naravna, strateška in življenjsko pomembna dobrina, vendar je tudi omejena, na kar pogosto pozabimo. Razpoložljivost svežih vodnih virov se zmanjšuje zaradi onesnaževanja, padanja ravni podtalnice in podnebnih sprememb. Slovenija je ena od najbolj vodnatih evropskih držav in se lahko pohvali s kakovostno pitno vodo, vendar so vodni viri zaradi kraškega zaledja ranljivi in neenakomerno porazdeljeni. Farmacevtska industrija je v primerjavi z nekateri drugimi industrijskimi panogami glede porabe vode manj intenzivna, vendar so standardi kakovosti vode izjemno visoki. V Krki rabo vode, ki jo obravnavamo kot zelo pomemben okoljski vidik, dosledno načrtujemo, spremljamo in nadzorujemo, veliko aktivnosti pa usmerjamo v ohranjanje kakovosti vodnih teles na vseh lokacijah, kjer imamo lastno proizvodnjo. Sisteme vseh vod obvladujemo v skladu z dobro proizvodno prakso in sistemom HACCP.

Kot glavne vire vode uporabljamo:

  • pitno vodo iz komunalne oskrbe,
  • rečno vodo.

Rabo pitne vode spremljamo z računalniškim nadzorom, ki beleži skupni trenutni pretok, skupno rabo ob vstopu v tovarno in na ključnih odvzemnih mestih. Temeljit nadzor omogoča, da vsako povečanje rabe pitne vode takoj opazimo in raziščemo vzroke. Pitno vodo iz vodovoda glede na namen uporabe v proizvodnji dodatno prečistimo, večinoma z najsodobnejšimi membranskimi tehnologijami. Priprava in distribucija vod sta računalniško vodeni, kar omogoča nadzor in zagotavljanje optimalne priprave in rabe vode v proizvodnih procesih. Z ustreznim preventivnim vzdrževanjem, spremljanjem delovanja naprav in tehnološkimi izboljšavami zagotavljamo stalno kakovost vod, podaljšujemo življenjsko dobo naprav, zmanjšujemo porabo vode in kemikalij ter količino odpadkov.

V letu 2018 smo porabo pitne vode za pripravo farmacevtskih vod ohranili na podobni ravni kot v letu 2017. Več kot 44 % rečne vode porabimo za hlajenje prek različnih toplotnih prenosnikov, zlasti pri proizvodnji učinkovin, preostalih 56 % pa za pripravo različnih tehnoloških vod za potrebe energetike in proizvodnje. V letu 2018 smo porabo rečne vode glede na leto 2017 zmanjšali za več kot 30 %.  Temperature rečne vode so bile v poletnem času nižje od povprečnih, zato se je poraba rečne vode za hladilne sisteme v primerjavi z letom 2017 zmanjšala.

  • Priprava vode iz reke Krke z ultrafilracijo in reverzno osmozoPriprava vode iz reke Krke z ultrafiltracijo in reverzno osmozo
  • Parni kotli za pripravo pareParni kotli za pripravo pare