Διαφάνεια και Εκθέσεις Δημοσιοποίησης

Δεσμευόμαστε για ολοκληρωμένες και διαφανείς εκθέσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και για παροχή πλήρους, δίκαιης, έγκαιρης και σχετικής πληροφόρησης στις ρυθμιστικές αρχές, τους μετόχους, τους επενδυτές, τα μέσα ενημέρωσης, τους αναλυτές, τους εμπόρους και το ευρύ κοινό.

Οι εκθέσεις μας δεν βασίζονται μόνο σε γενικές οικονομικές καταστάσεις. Οι αναφορές μας περιλαμβάνουν επίσης ευρύτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές των επιχειρηματικών μας λειτουργιών.

Αρχεία