5. skupščina delničarjev

27. 7. 2000

Na 5. skupščini delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto so delničarji sprejeli vse predlagane sklepe.

Sklic 5. skupščine delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 5.20. točke Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto uprava družbe sklicuje 5. skupščino delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v četrtek, 27. julija 2000, ob 12. uri v Hotelu Šport na Otočcu.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Dušana Jenka, za preštevalca glasov Mira Kramariča in Marka Oblaka.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi dobička

Predlog sklepa: 

V letu 1999 znaša na dan 31.12.1999 ugotovljeni čisti dobiček družbe 21.809.399 EUR (4.506.131.560 SIT) in se razporedi:

  • delno za udeležbe v dobičku
  • preostanek ostane nerazporejen.

Udeležbe v dobičku za leto 1999 se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička leta 1996, ki revaloriziran na dan 31.12.1999 znaša 3.016.343 EUR (623.219.202 SIT), preostali del pa iz dobička leta 1999, in sicer:

  • delničarjem se izplača dividenda v višini 2,66 EUR (550 SIT) bruto na delnico,
  • upravi družbe se kot udeležbo v dobičku izplača 449.420 EUR (92.856.470 SIT) bruto (cca 151.034 EUR (31.205.864 SIT) neto), od tega ena tretjina v gotovini, dve tretjini pa v delnicah družbe, izplačljivo po povprečnem enotnem tečaju delnice Krke od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine,
  • nadzornemu svetu se kot udeležbo v dobičku izplača 84.359 EUR (17.429.704 SIT) bruto (cca 46.112 EUR (9.527.375 SIT) neto).

Dividende se delničarjem pričnejo izplačevati v roku 30 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan 31.7.2000. V istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku.”

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2000 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe

Predlog sklepa:

1. črtajo se določbe točke 4.2., 4.3.

2. črta se poglavje PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DELNIC NA PODLAGI DOLOČB ZLPP, točke 4.8., 4.9., 4.10., 4.11.

3. v točki 5.18. se v drugem odstavku besedilo “deset dni” spremeni v “tri dni”.

4. v točki 5.22 se črta kot delničar Sklad RS za razvoj oziroma pooblaščeno investicijsko družbo ter spremenita naziva drugih dveh delničarjev, omenjenih v tej točki, tako da glasita Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana. 5. črta se 2. odstavek točke 9.3.

Glede na spremembe statuta se ustrezno preštevilčijo veljavne določbe statuta ter izdela tem spremembam ustrezen čistopis.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. 

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17.7.2000, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo. 

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščencev ali zastopnikov in sestave in podpisa seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. 

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne sklica do 27. julija.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 27. julija 2000 ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 

Novo mesto, junij 2000 

Krka, d. d., NOVO MESTO
Miloš Kovačič
Predsednik upraveGradivo k 2. točki dnevnega reda

Obravnava in sprejem letnega poročila – za leto 1999

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina sprejme letno poročilo za leto 1999.

Priloga: Letno poročilo z revizorskim mnenjem

Mnenje nadzornega sveta

Letno poročilo Krke, d. d., Novo mesto za leto 1999: Mnenje nadzornega sveta

Uprava je tekoče informirala nadzorni svet o poslovanju družbe. Nadzornemu svetu je predložila letno poročilo o poslovanju za leto 1999 skupaj z mnenjem revizorja. Nadzorni svet je poročilo o poslovanju za Krko, d. d. in skupino Krka obravnaval na seji 25.5.2000 .

Ugotovil je, da letno poročilo odraža dejansko poslovanje družbe, kar ugotavlja v svojih mnenjih tudi revizor. Poslovanje družbe je potekalo v zaostrenih pogojih gospodarjenja in ga nadzorni svet ocenjuje kot uspešno.

Nadzorni svet je zato sprejel pozitivno mnenje k letnemu poročilu o poslovanju Krke za leto 1999.

Sklep o delitvi dobička za leto 1999: Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet je po obravnavi poročila o poslovanju za Krko, d. d. in skupino Krka ugotovil izkazani čisti dobiček Krke, d. d., Novo mesto v višini 21.809.399 EUR (4.506.131.560 SIT).

Uprava je pripravila predlog delitve dobička tako, da se del dobička uporabi za izplačilo dividend in za udeležbo uprave in nadzornega sveta v dobičku, preostanek dobička pa ostane nerazporejen. Udeležbe v dobičku se izplačajo delno iz dobička leta 1999, delno pa iz nerazporejenega čistega dobička leta 1996, ki revaloriziran na dan 31.12.1999 znaša 3.016.343 EUR (623.219.202 SIT).

Nadzorni svet je predlog uprave ocenil kot primeren, saj so predlagane dividende v skladu z dividendno politiko družbe, udeležba uprave in nadzornega sveta pa v skladu z določili statuta družbe in primerna glede na dosežene poslovne rezultate in sprejeto strategijo nadaljnjega razvoja družbe.

Opomba:
Za izračun vrednosti v evrih je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na datum skupščine.