Sklic 28. skupščine delničarjev

19. 5. 2022

Na podlagi določila točke 6.20 Statuta Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto uprava družbe sklicuje

28. skupščino delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v četrtek, 7. julija 2022, ob 13. uri v dvorani Hotela Šport na Otočcu.

Na seji bo navzoča notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.

2.2 Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021.

2.3 Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR se uporabi za naslednje namene:

       – za dividende (5,63 EUR bruto na delnico)                                           175.024.601,13 EUR

       – za druge rezerve iz dobička                                                                   71.800.262,52 EUR

       – za prenos v naslednje leto                                                                     71.800.262,51 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

 
3. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto

Predlog sklepa

Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvoli Borut Jamnik.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

***

Gradivo za skupščino

Od dneva objave sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), v borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si in na spletni strani družbe www.krka.si do vključno dneva skupščine je delničarjem na sedežu družbe na Šmarješki cesti 6 v Novem mestu vsak delovni dan od 10. do 13. ure na vpogled popolno gradivo za skupščino. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena tudi na spletni strani družbe www.krka.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali obrazložitev dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko v skladu s 1. odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

– bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
– bodo razumno utemeljeni;
– delničar predlagatelj bo sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali NS in da bo druge delničarje prepričal, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.krka.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 30. 6. 2022.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti
na sedež družbe najkasneje 3. 7. 2022, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
lahko pa tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen na spletni strani družbe www.krka.si.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali na pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige, je za izvedbo skupščine obvezna, Krka, d. d., Novo mesto pa jih bo obdelala v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov ter jih hranila do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine bo družba zunanjim obdelovalcem posredovala samo nujne osebne podatke, ki jih bodo obdelali v skladu z navodili družbe. Politika družbe o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe (www.krka.biz).

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

Družba v skladu s točko 8.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi. Seznanitev javnosti lahko obsega na primer politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi vpisa v seznam prisotnih in prevzema glasovalnih naprav pridejo na skupščino eno uro pred začetkom zasedanja.

Družba delničarje obvešča, da bo v skladu z veljavno zakonodajo tudi za 28. skupščino organizirano zbirala pooblastila delničarjev za glasovanje na skupščini in jim tako omogočila glasovanje na skupščini brez fizične prisotnosti.    

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Novo mesto, 19. 5. 2022                                                                                                                                             

***

Informacije delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagateljica sklepa pod točko 1 ter skupaj z NS predlagateljica sklepov pod točkama 2 in 3. NS je predlagatelj sklepa pod točkama 4 in 5.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 17. 5. 2022

Skupno število vseh delnic: 32.793.448

Skupno število glasovalnih pravic: 31.087.851

Skupno število lastnih delnic: 1.705.597

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

 DelničarŠtevilo delnic
1.Kapitalska družba, d. d.3.493.030
2.SDH, d. d.2.949.876
3.Republika Slovenija2.366.105
4.OTP Banka d. d. – Client account1.547.420
5.Erste Group Bank AG – PBZ Croatia Osiguranje1.204.638