WAŻNA INFORMACJA

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej należy starannie zapoznać się z poniższymi informacjami. Wybranie opcji “WYRAŻAM ZGODĘ” poniżej jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z treścią poniższego zastrzeżenia i wyrażają Państwo zgodę na przedstawione w nim ograniczenia.

MEMORANDUM INFORMACYJNE („MEMORANDUM INFORMACYJNE”) ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANE W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. UZNAJE SIĘ, ŻE ZAZNACZAJĄC OPCJĘ „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ OŚWIADCZAJĄ PAŃSTWO, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO REZYDENTEM AMERYKAŃSKIM (ANG. U.S. PERSON) W ROZUMIENIU REGULACJI S (ANG. REGULATION S), BĘDĄCEJ AKTEM WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z ROKU 1933 R. ODPOWIEDNIO ZMIENIONEJ (ANG. U.S. SECURITIES ACT 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE MEMORANDUM INFORMACYJNEGO Z NARUSZENIEM NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Memorandum Informacyjne zawarte na niniejszej stronie internetowej zostało sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji („Papiery Wartościowe”) spółki Krka, d.d., Novo mesto („Spółka”), obecnie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ljubljanie, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), („Dopuszczenie”). Memorandum Informacyjne zostało sporządzone i opublikowane zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Memorandum Informacyjne, wraz z innymi informacjami wymaganymi w związku z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Dopuszczenia. Memorandum Informacyjne nie jest prospektem emisyjnym ani innym dokumentem ofertowym na potrzeby obowiązujących regulacji wprowadzających dyrektywę 2003/71/WE (dyrektywa ta łącznie z innymi przepisami przyjętymi w jej wykonaniu zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Memorandum Informacyjne nie zostało zatwierdzone ani zarejestrowane przez żaden organ regulacyjny w jakiejkolwiek jurysdykcji.

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Memorandum Informacyjnego, do którego uzyskują Państwo dostęp, może być niezgodne z prawem. Zastrzega się, że Memorandum Informacyjne nie jest przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem w świetle obowiązujących przepisów.

Memorandum Informacyjne nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zakazuje się sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu na mocy postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W szczególności, Papiery Wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery Wartościowe nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub właściwości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, takie Papiery Wartościowe nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w innej jurysdykcji nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna takich Papierów Wartościowych.

Ani Memorandum Informacyjne ani Papiery Wartościowe nim objęte nie były oraz nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia, notyfikacji ani dopuszczenia do obrotu w jakimkolwiek państwie poza Słowenią i Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a Papiery Wartościowe nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym poza granicami Słowenii oraz, po Dopuszczeniu, poza granicami Polski. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Słowenii lub Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa słoweńskiego lub polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z obrotem akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ljubljanie lub GPW.